Powiadomienia - komunikacja z pacjentami i nie tylko...

Powiadomienia

System umożliwia definiowanie i wysyłanie powiadomień do pacjentów. Powiadomienia wysyłane są przez SMS i/lub przez e-mail, zależnie od ustawień zapisanych w karcie pacjenta. Powiadomienia nie są wysyłane natychmiast, ale trafiają do kolejki, skąd są pobierane i wysyłane partiami.

W systemie zdefiniowano 6 rodzajów powiadomień:

 • Przypomnienie o zbliżającej się wizycie – powiadomienie wysyłane do pacjenta ustaloną na etapie wdrażania systemu liczbę godzin przed wizytą przypominające o zbliżającej się wizycie i zawierające informacje o tej wizycie.
 • Informacja o sposobie przygotowania się do zbliżającej się wizyty – powiadomienie wysyłane do pacjenta ustaloną na etapie wdrażania systemu liczbę godzin godzin przed wizytą i zawierające informację o sposobie przygotowania się do wizyty. Jeśli dla danej wizyty nie zdefiniowano żadnych informacji o sposobie przygotowania się do wizyty, takie powiadomienie nie jest wysyłane.
 • Powiadomienie o umówieniu wizyty – powiadomienie wysyłane do pacjenta w momencie zapisu (umówienia) dla niego wizyty podsumowujące zapis i zawierające informacje o umówionej wizycie.
 • Powiadomienie o odwołaniu wizyty – powiadomienie wysyłane do pacjenta w momencie odwołania umówionej dla niego wizyty z informacją, że wizyta została odwołana.
 • Powiadomienie o haśle – powiadomienie wysyłane do pacjenta w momencie wygenerowania dla niego hasła do rejestracji internetowej (przy dodawaniu nowego pacjenta z zaznaczoną opcją „Dostęp do rejestracji internetowej” oraz po naciśnięciu przycisku „Wygeneruj nowe hasło do rejestracji internetowej” w zakładce „Kontakt” w karcie pacjenta który ma zaznaczoną opcję „Dostęp do rejestracji internetowej”).
 • Token do portalu dla pacjentów – powiadomienie wysyłane do pacjenta na żądanie zawierające odnośnik zapewniający dostęp do rejestracji internetowej bez logowania (po naciśnięciu przycisku „Wygeneruj nowy token do rejestracji internetowej” w zakładce „Kontakt” w karcie pacjenta który ma zaznaczoną opcję „Dostęp do rejestracji internetowej”)

Aby zobaczyć bądź wyedytować treść dowolnego ze zdefiniowanych powiadomień należy wybrać z menu „Administracja” funkcjonalność „Powiadomienia” a następnie w tabeli powiadomień wybrać przycisk „Edytuj” znajdujący się w wierszu odpowiadającym danemu powiadomieniu. Wyświetlona strona pozwoli edytować treści powiadomienia osobno dla kanału SMS i osobno dla kanału e-mail. Dla przypomnienia o zbliżającej się wizycie można dodatkowo określić jedną lub dwie pory wysyłki (na ile godzin przed wizytą system ma wysyłać dane powiadomienia). Jeżeli wysyłka danego powiadomienia ma być wstrzymana wówczas należy zaznaczyć w formularzu pole „Nieaktywne (nie wysłane)”. Po wprowadzeniu / zmodyfikowaniu danych należy je zapisać klikając przycisk „Uaktualnij”.

Przy definiowaniu treści powiadomień można skorzystać ze zdefiniowanych w systemie znaczników, które w rzeczywistym powiadomieniu zostaną zastąpione odpowiednimi wartościami, które reprezentują. Wszystkie znaczniki są napisami pisanymi wielkimi literami oraz ujętymi w nawiasy klamrowe. Przy używaniu tych znaczników zależy zachować bezwzględną zgodność, co do znaków nazwy zmiennej. W systemie zdefiniowano następujące znaczniki:

 • {DATA_WIZYTY} – znacznik zostanie zastąpiony datą wizyty
 • {GODZINA_WIZYTY} – znacznik zostanie zastąpiony godziną wizyty
 • {NAZWA_PORADNI} – znacznik zostanie zastąpiony nazwą poradni, do której zapisana jest wizyta
 • {ADRES_PORADNI} – znacznik zostanie zastąpiony adresem poradni, do której zapisana jest wizyta 56
 • {TELEFON_PORADNI} – znacznik zostanie zastąpiony telefonem poradni, do której zapisana jest wizyta
 • {NAZWA_PRZYCHODNI} – znacznik zostanie zastąpiony nazwą przychodni, do której zapisana jest wizyta
 • {ADRES_PRZYCHODNI} – znacznik zostanie zastąpiony adresem przychodni, do której zapisana jest wizyta
 • {NAZWISKO_LEKARZA_LUB_NAZWA_APARATURY} – znacznik zostanie zastąpiony nazwiskiem lekarza powiązanego z wizytą lub nazwą aparatury, jeśli wizyta jest zabiegiem na aparaturze
 • {SPOSOB_PRZYGOTOWANIA} – znacznik zostanie zastąpiony opisem przygotowania się do wizyty - jest to scalony opis sposobu przygotowania się do wizyty określonego dla gabinetu / aparatury oraz sposobu przygotowania się do wizyty określonego dla typu wizyty (jeśli w żadnym z miejsc nie określono informacji o sposobie przygotowania się do wizyty wstawiona zostanie wartość „Brak”)
 • {NAZWA_ZOZ} – znacznik zostanie zastąpiony nazwą zakładu opieki zdrowotnej
 • {HASLO} – znacznik zostanie zastąpiony hasłem dostępu pacjenta do rejestracji internetowej
 • {WIZYTA_TOKEN} – znacznik zostanie zastąpiony tokenem (odnośnikiem do portalu dla pacjentów) zapewniającym dostęp do wizyty w portalu dla pacjentów bez logowania, który będzie ważny od piętnastu minut przed wizytą przez dwie godziny
 • {PORTAL_TOKEN} – znacznik zostanie zastąpiony tokenem (odnośnikiem do portalu dla pacjentów) zapewniającym dostęp do portalu dla pacjentów bez logowania, który będzie ważny przez 24 godziny
 • {VIDEO{ ... }VIDEO} – treść umieszczona pomiędzy tymi znacznikami zostanie umieszczona w powiadomieniu jedynie dla wizyt realizowanych w trybie wideokonsultacji
 • {POTWIERDZENIE_TOKEN} – znacznik zostanie zastąpiony tokenem (odnośnikiem do portalu dla pacjentów) umożliwiającym potwierdzenie umówionej wizyty, który będzie ważny do chwili rozpoczęcia wizyty
 • {ODWOLANIE_TOKEN} – znacznik zostanie zastąpiony tokenem (odnośnikiem do portalu dla pacjentów) umożliwiającym odwołanie umówionej wizyty, który będzie ważny do chwili rozpoczęcia wizyty

Po wprowadzeniu treści należy je zapisać korzystając z przycisku „Uaktualnij”. Jeżeli powiadomienia dotyczące wizyt dla pewnych poradni nie powinny być wysyłane, należy kliknąć przycisk „Powiadomienia dotyczące wizyt (email)” lub „Powiadomienia dotyczące wizyt (SMS)” (zależnie od kanału wysyłania powiadomień) widoczny pod listą powiadomień. Otworzy się wówczas nowe okno z listą poradni gdzie należy zaznaczyć te poradnie dla których powiadomienia NIE powinny być wysyłane danym kanałem i zapisać dane klikając przycisk „Zapisz”.