Zbiory leków

Zbiory leków

Funkcjonalność „Zbiory leków” z podmenu „Słowniki” w menu „Administracja” służy do definiowania zbiorów leków jako podzbiorów ogólnej bazy leków. Utworzone zbiory leków podlegają mechanizmom gospodarki magazynowej zasobami. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista zdefiniowanych zbiorów leków a przy każdym z nich przyciski „Zawartość”, „Edytuj” i „Usuń” (ostatnie dwa tylko przy zbiorach, które nie są predefiniowane), zaś pod listą dostępny jest przycisk „Dodaj”.

Aby dodać nowy zbiór należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Wyświetli się wówczas formularz w którym należy podać nazwę zbioru i zapisać dane klikając przycisk „Dodaj”. Aby zmodyfikować dane zbioru należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danym zbiorze na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania zbioru z tym że wypełniony danymi wybranego zbioru. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać klikając na przycisk „Uaktualnij”.

Aby usunąć zbiór należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danym zbiorze na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji danych zbioru z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia zbioru należy potwierdzić klikając na przycisk „Usuń”.

Aby móc zarządzać zawartością zbioru należy kliknąć przycisk „Zawartość” przy danym zbiorze na liście. Wyświetli się wówczas widok z dwiema kolumnami. Lewa kolumna to lista wszystkich leków na bazie których można stworzyć zbiór. Prawa kolumna to lista leków tworzących zbiór.

W lewej kolumnie domyślnie wyświetlają się wszystkie dostępne leki. Przy każdym leku prezentowane są następujące informacje:

 • nazwa
 • postać
 • opakowanie
 • producent
 • odpłatność
 • czy jest to lek dopuszczony do obrotu
 • czy jest to lek antykoncepcyjny
 • grupa prekursorów
 • kategoria dostępności
 • nazwa międzynarodowa
 • charakterystyka – jeżeli lek posiada charakterystykę wówczas w polu charakterystyki wyświetlany jest przycisk ze strzałką w dół „↓” umożliwiający pobranie pliku PDF z charakterystyką leku
 • zamienniki - przy każdym leku dostępny jest przycisk „Wyświetl”, który pozwala wyświetlić zamienniki dla danego leku

Naciśnięcie przycisku wyświetlania zamienników przy dowolnym leku przełącza widok z listy leków na listę zamienników wybranego leku a lek ten na liście zamienników jest podświetlony na żółto. W górnej części kolumny wyświetla się dodatkowo informacja o tym jakiego leku zamienniki są aktualnie wyświetlane a przy tej informacji niebieski znak „×”. Kliknięcie znaku „×” kończy wyświetlanie zamienników i przywraca poprzedni widok leków.

Listę leków wyświetlanych w lewej kolumnie można zawężać wpisując fragment nazwy, postaci, opakowania, producenta, nazwy międzynarodowej w polach widocznych w dolnej części kolumny i/lub wybierając odpowiednie wartości z list rozwijanych również widocznych w dolnej części kolumny. Przy wpisywaniu fragmentu nazwy, postaci, opakowania, producenta, nazwy międzynarodowej i/lub wybieraniu wartości z list rozwijanych system automatycznie wyświetli tylko leki spełniające zadane kryteria. Aby dodać lek do zbioru należy najechać kursorem myszy na dany lek (w lewej kolumnie), wcisnąć lewy przycisk myszy i przytrzymując wciśnięty lewy przycisk przeciągnąć kursor do prawej kolumny po czym zwolnić lewy przycisk myszy. W ten sposób lek zostanie przeniesiony z lewej do prawej kolumny, czyli trafi do zbioru. Przy lekach w lewej kolumnie widoczne są pola umożliwiające zaznaczanie leków. Służą one do tego aby możliwe było dodawanie wielu leków na raz do zbioru. Aby do zbioru dodać kilka leków na raz wystarczy je zaznaczyć w lewej kolumnie, najechać kursorem myszy na którykolwiek z tych leków, wcisnąć lewy przycisk myszy i przytrzymując wciśnięty lewy przycisk przeciągnąć kursor do prawej kolumny po czym zwolnić lewy przycisk myszy. W ten sposób leki zostaną przeniesione z lewej do prawej kolumny, czyli trafią do zbioru. Nad listą leków w lewej kolumnie również jest widoczne pole zaznaczenia służące do zaznaczania/odznaczania w szybki sposób wszystkich widocznych leków. Klikając z kolei na nagłówki kolumn nad listą leków można posortować je alfabetycznie względem danej kolumny (kolejne kliknięcia zmieniają kolejność sortowania z rosnącej na malejącą i odwrotnie). W górnej części lewej kolumny widoczny jest ponadto panel nawigacyjny umożliwiający zmianę ilości leków widocznych na jednym ekranie jak również przełączanie się pomiędzy kolejnymi ekranami jeśli leki nie mieszczą się na jednym.

W prawej kolumnie widoczna jest lista tworzących zbiór. Przy każdym leku dostępny jest przycisk ze znakiem „-” umożliwiający usunięcie leku ze zbioru. Przy wszystkich lekach widoczne są też pola umożliwiające zaznaczanie leków. Służą one do tego aby możliwe było usuwanie wielu leków na raz ze zbioru. Po zaznaczeniu przynajmniej jednego leku w dolnej części prawej kolumny pojawia się przycisk „Usuń zaznaczone” umożliwiający usunięcie wszystkich zaznaczonych leków ze zbioru. Nad listą leków w prawej kolumnie również jest widoczne pole zaznaczenia służące do zaznaczania/odznaczania w szybki sposób wszystkich widocznych leków. Kolejność leków w prawej kolumnie można zmieniać na zasadzie przeciągania i upuszczania. Aby przesunąć lek w prawej kolumnie w inne miejsce należy najechać kursorem myszy na dany lek, wcisnąć lewy przycisk myszy i przytrzymując wciśnięty lewy przycisk przeciągnąć kursor w inne miejsce prawej kolumny po czym zwolnić lewy przycisk myszy a lek zostanie przeniesiony we wskazane miejsce.

Predefiniowane zbiory leków:

 • Leki ZOL – leki, które będą stosowane w zakładzie opiekuńczo-leczniczym; ilość sztuk w dostawie takich leków powinna być określona ilością dawek (np. ilością tabletek) ze względu na sposób w jaki będą one wydawane