Zarządzanie słownikami świadczeń zawartych w umowach z NFZ

Zarządzanie słownikami świadczeń zawartych w umowach z NFZ

Funkcjonalność „Usługi NFZ-owe” z podmenu „Słowniki” w menu „NFZ” służy do zarządzania słownikami świadczeń zawartymi w umowach z NFZ. Po wybraniu tej funkcjonalności pojawia się lista umów z NFZ.

 

Umowy podzielone są na lata (umowy z kolejnych lat dostępne są w oddzielnych zakładkach). Przy każdej umowie widoczny jest przycisk „Wybierz”, którego naciśnięcie wyświetla listę świadczeń zawartych w danej umowie.

 

Ponieważ lista świadczeń wynika wprost z umowy z NFZ nie ma możliwości dodawania i usuwania świadczeń, ani edycji tych danych świadczeń, które są zawarte w umowie. Możliwe jest natomiast uzupełnienie danych każdej usługi o synonim, skrót, ministerialny kod świadczenia, domyślny kod ICD-9 oraz kolor wyróżnienia. Do niektórych świadczeń system przypisuje sam automatycznie ministerialne kody świadczeń i domyślne kody ICD-9, można jednak je modyfikować. Przy każdym świadczeniu dostępny jest przycisk „Edytuj” umożliwiający wyświetlenie formularza danych świadczenia.

 

Po wprowadzeniu w formularzu ministerialnego kodu świadczenia, synonimu, skrótu, domyślnego kodu procedury medycznej, koloru wyróżnienia (pola te nie są obowiązkowe) należy zapisać zmiany przyciskiem „Zapisz”. Jeżeli świadczenie będzie miało przypisany ministerialny kod świadczenia i domyślny kod procedury wówczas w formularzu danych usługi przy kodowaniu wizyt i przy zarządzaniu usługami po wskazaniu kodu takiego świadczenia ministerialny kod świadczenia i kod procedury medycznej zostaną wypełnione automatycznie. Skrót może być używany w formularzu danych usługi przy wprowadzaniu kodu usługi - wpisując skrót system podpowie kod świadczenia (usługi) opatrzony tym skrótem. Jeżeli zdefiniowany zostanie kolor wyróżnienia, wówczas w terminarzu wizyt planowych oraz w gabinecie lekarskim kolorem tym zostaną wyróżnione wizyty z przypisaną daną usługą (w przypadku wizyt zaplanowanych wyróżnienie dotyczy usługi przypisanej wstępnie przez rejestrację, w przypadku wizyt zrealizowanych wyróżnienie dotyczy usługi przypisanej przy kodowania wizyt). Zdefiniowanie koloru wyróżnienia dla usługi o podanym kodzie powoduje, że tym samym kolorem będą wyróżniane usługi o tym samym kodzie ze wszystkich umów z NFZ. Jeżeli usługa ma przypisany kolor wyróżnienia a chcemy go usunąć, wówczas należy zaznaczyć pole „brak wyróżnienia”. W przypadku POZ wprowadzenie synonimu nazwy usługi spowoduje, że w rejestratorce w procesie planowania wizyty oraz lekarzowi w gabinecie w procesie obsługi wizyty zamiast nazwy z umowy wyświetli się podany jej synonim. Ponadto w POZ można zaznaczyć, że dana usługa ma być niewidoczna dla lekarza na liście wyboru w gabinecie i dla rejestracji na liście wyboru w procesie planowania wizyty lub że ma być widoczna tylko w poradniach o określonych specjalnościach dla lekarza w gabinecie i dla rejestracji w procesie planowania wizyty (jeżeli żadna ze specjalności nie zostanie zaznaczona, wówczas usługa będzie widoczna dla wszystkich poradni – jeżeli usługa ma być niewidoczna dla wszystkich poradni, wówczas należy zaznaczyć opcję „Niewidoczna dla lekarza / rejestracji”). W przypadku ASDK domyślny kod procedury ICD-9 jest dodatkowo używany do podpowiadania lekarzowi w gabinecie usługi pasującej do wykonanej przez lekarza procedury (system wyświetla lekarzowi na liście wyboru tylko te usługi, które pasują do wykonanych przez niego procedur oraz te, którym w słowniku usług NFZ-owych nie przypisano domyślnego kodu procedury). Jeżeli w ASDK zdarzy się sytuacja, że pewnej usłudze odpowiada więcej niż jeden domyślny kod procedury, wówczas kody te należy wprowadzić w polu „Inne kody procedur ICD-9” oddzielone przecinkami.