Schematy dawkowania

Funkcjonalność "Schematy dawkowania" z menu "Personel" służy do definiowania złożonych schematów dawkowania leków, do późniejszego wykorzystania w celu szybszego wystawiania e-recept. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista zdefiniowanych schematów dawkowania a przy każdym z nich przyciski "Edytuj" i "Usuń". Pod listą schematów dawkowania wyświetla się przycisk "Dodaj".

Aby dodać schemat dawkowania należy kliknąć przycisk "Dodaj". Dodawanie odbywa się w dwóch krokach. W pierwszym kroku wyświetla się formularz do wprowadzenia nazwy schematu dawkowania.

Po wprowadzeniu nazwy i kliknięciu "Dalej" wyświetla się formularz definiowania schematu dawkowania i określania dla kogo z personelu medycznego ma on być dostępny.

Aby zdefiniować schemat dawkowania należy kliknąć zielony przycisk "Definiuj". Otworzy się wówczas nowe okno z formularzem definiowania schematu dawkowania.

W definicji schematu dawkowania należy podać liczbę dni przyjmowania leku i zdefiniować co najmniej jeden wiersz określający sposób dawkowania (domyślnie wyświetla się jeden taki wiersz). Dawkowanie może być określone na jeden z trzech sposobów: przyjmowanie określonej dawki leku co określony czas, przyjmowanie określonej dawki leku określoną ilość razy na dobę, przyjmowanie określonej dawki leku w określonych porach dnia. W wierszu schematu dawkowania widoczne są pola dla wszystkich trzech wymienionych sposobów dawkowania, jednak wypełnić należy pola tylko dla jednego z nich. Jeżeli schemat dawkowania w trakcie kuracji się zmienia (np. pacjent ma przyjmować 2 tabletki raz na dobę przez 5 dni a następnie 1 tabletkę raz na dobę przez kolejne 3 dni), wówczas należy wprowadzić więcej wierszy określających sposoby dawkowania zachowując przy tym ich prawidłową kolejność. W tym celu należy skorzystać z niebieskiego przycisku "Więcej" - każde jego kliknięcie powoduje wyświetlenie kolejnego wiersza do określenia sposobu dawkowania do zastosowania w dalszej kolejności. Wiersze puste zostaną zignorowane przy zapisywaniu danych. W przypadku wypełniania więcej niż jednego wiersza dawkowania należy wskazać ile razy pacjent ma powtórzyć przyjmowanie leku według podanego schematu (np. "przyjmować 2 tabletki raz na dobę przez 5 dni" oznacza że liczba powtórzeń przyjmowania 2 tabletek raz na dobę to 5). W przypadku wypełniania dawkowania z przyjmowaniem leku w określonych porach dnia, nawet jeśli definiowany jest tylko jeden wiersz schematu dawkowania, również należy wskazać ile razy pacjent ma powtórzyć przyjmowanie leku według podanego schematu (jeśli definiowany jest tylko jeden wiersz schematu dawkowania to ilość powtórzeń powinna być tożsama z ilością dni kuracji). Jeżeli zachodzi potrzeba zdefiniowania całego schematu dawkowania od nowa, należy kliknąć czerwony przycisk "Wyczyść" aby wyczyścić całą zawartość formularza definiowania schematu dawkowania. Po zakończeniu definiowania schematu dawkowania, wprowadzoną definicję należy zapisać klikając zielony przycisk "Zapisz".

Po wprowadzeniu definicji schematu dawkowania i wskazaniu personelu medycznego, który będzie korzystał z danego schematu dawkowania, należy dane zapisać klikając przycisk "Uaktualnij".

Aby zmodyfikować schemat dawkowania, należy kliknąć przycisk "Edytuj" przy danym schemacie na liście schematów. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania schematu z pominięciem pierwszego kroku, jaki występował przy dodawaniu schematu, i wypełniony danymi schematu. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać klikając przycisk "Uaktualnij".

Aby usunąć schemat dawkowania, należy kliknąć przycisk "Usuń" przy danym schemacie na liście schematów. Pojawi się wówczas monit, w którym należy potwierdzić swój zamiar klikając przycisk "OK".