Płatnicy

Płatnicy

Funkcjonalność „Płatnicy” z menu „Wizyty” służy do zarządzania płatnikami (współ)finansującymi wizyty komercyjne, zarządzania cennikami płatników oraz dokonywania rozliczeń z płatnikami. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista płatników, a przy każdym z nich widoczne są przyciski „Edytuj” i „Usuń”. Jeżeli zalogowany użytkownik posiada uprawnienia do zarządzania cennikami płatników, wówczas przy każdym płatniku widoczne są też przyciski „Cenniki” i „Synonimy”. Pod listą płatników widoczny jest przycisk „Dodaj”.

Aby dodać nowego płatnika należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Wyświetli się wówczas formularz dodawania nowego płatnika. Po wypełnieniu formularza należy dane zapisać klikając przycisk „Dodaj”.

Aby zmodyfikować dane już istniejącego płatnika należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danym płatniku na liście płatników. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania płatnika, z tym że wypełniony danymi. Po wprowadzeniu zmian należy dane zapisać klikając przycisk „Uaktualnij”.

Aby usunąć płatnika należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danym płatniku na liście płatników. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji danych płatnika, z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia płatnika należy potwierdzić klikając przycisk „Usuń”.

Aby wyświetlić listę cenników płatnika należy kliknąć przycisk „Cenniki” przy danym płatniku na liście płatników. Wyświetli się wówczas lista cenników płatnika, a przy każdym z nich przyciski "Kopiuj", „Edytuj” i „Usuń”. Jeżeli zalogowany użytkownik posiada uprawnienia do dokonywania rozliczeń z płatnikami, wówczas przy każdym cenniku widoczny jest też przycisk „Rozliczenie”. Ponadto jeżeli istnieje wizyta (współ)finansowana z określonego cennika płatnika i pomiędzy dniem w którym wizyta była umawiana a dniem wizyty nastąpiły zmiany w cenniku płatnika (albo w cenniku poradni według którego wizyta jest realizowana), wówczas przy danym cenniku wyświetla się dodatkowo czerwony przycisk „Wizyty”. Pod listą cenników widoczny jest z kolei przycisk „Dodaj”.

Aby dodać nowy cennik należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Wyświetli się wówczas formularz dodawania cennika. W cenniku definiowane są usługi komercyjne i badania diagnostyczne. Przy usługach widoczne jest pole z napisem „Wyszukaj...”, w którym należy wpisać fragment nazwy usługi a wówczas system wyświetli listę podpowiedzi – usług zawierających w nazwie wpisaną frazę. Poprzez kliknięcie usługi na liście podpowiedzi jest ona dodawana do cennika. Procedurę tę należy powtórzyć dla wszystkich usług jakie mają się znaleźć w cenniku. Przy każdej usłudze dodanej do cennika wyświetla się pole zaznaczenia – jeśli dana usługa została dodana do cennika przez pomyłkę, wówczas należy odznaczyć przy niej pole zaznaczenia – takie usługi system pominie przy zapisywaniu danych cennika. Usługi są dodawane do cennika z domyślnie ustawioną stawką VAT „zw.”, wystarczy więc wpisać cenę usługi (netto lub brutto – drugą system wyliczy automatycznie). Identyczny mechanizm jak dla usług funkcjonuje też dla badań. Po wypełnieniu formularza należy dane zapisać klikając przycisk „Dodaj”.

Aby stworzyć nowy cennik jako kopię już istniejącego cennika, należy kliknąć przycisk "Kopiuj" przy danym cenniku na liście cenników. Wyświetli się wówczas monit z prośbą o podanie nazwy dla tworzonej kopii cennika. Po jej wprowadzeniu i potwierdzeniu przyciskiem "OK" system tworzy kopię cennika nadając jej podaną nazwę.

Aby zmodyfikować dane już istniejącego cennika, należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danym cenniku na liście cenników. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania cennika, z tym że wypełniony danymi. Po wprowadzeniu zmian należy dane zapisać klikając przycisk „Uaktualnij”.

Aby usunąć cennik należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danym cenniku na liście cenników. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji danych cennika, z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia cennika należy potwierdzić klikając przycisk „Usuń”.

Aby dokonać rozliczenia z płatnikiem z tytułu realizacji usług i badań z danego cennika płatnika, należy kliknąć przycisk „Rozliczenie” przy danym cenniku. Wyświetli się wówczas lista wszystkich zrealizowanych usług i zleconych badań (realizowanych przez zewnętrzny punkt pobrań) (współ)finansowanych z danego cennika. W przypadku usług wizyta (i usługa) musi mieć status „zrealizowana” aby usługa została uwzględniona w rozliczeniu. W przypadku badań zatwierdzenie zlecenia jest traktowane jako realizacja zleconych badań, przy tym za datę realizacji badania przyjmuje się datę zatwierdzenia zlecenia (badania są realizowane przez zewnętrzny punkt pobrań, wobec czego w systemie nie ma informacji zwrotnej czy i kiedy badanie faktycznie zostało wykonane).

Wizyta (współ)finansowana z cennika płatnika powinna być rozliczana według cen obowiązujących w dniu wizyty, nie zaś cen obowiązujących w dniu jej umawiania. Jeżeli pomiędzy dniem, w którym taka wizyta była umawiana a dniem wizyty nastąpiły zmiany w cenniku płatnika, z którego wizyta jest (współ)finansowana albo w cenniku poradni, według którego wizyta jest realizowana, wówczas przed rozliczeniem takiej wizyty należy zaktualizować ceny zapisane przy tej wizycie w momencie jej umawiania. Lista takich wizyt wyświetla się po kliknięciu czerwonego przycisku „Wizyty” przy danym cenniku na liście cenników. Przy każdej wizycie widoczny jest przycisk „Usługi”.

Po kliknięciu przycisku „Usługi” przy danej wizycie otwiera się nowe okno z formularzem usług przypisanych do tej wizyty i komunikatami o zmianach w cenniku płatnika i/lub cenniku poradni.

Jest to ten sam formularz i ten sam mechanizm, który został opisany w rozdziale „Wizyty planowe w poradni”.

Jeżeli płatnik stosuje nazewnictwo i kodowanie usług inne niż stosowane w systemie jHIS™ i oczekuje stosowania tego nazewnictwa i kodowania w rozliczeniu, wówczas informacje o nazwach i kodach usług stosowanych przez płatnika należy wprowadzić do systemu jHIS korzystając z przycisku „Synonimy” przy danym płatniku na liście płatników. Po kliknięciu tego przycisku wyświetla się lista usług i badań ze wszystkich cenników danego płatnika (bez powtórzeń) oraz pola umożliwiające wprowadzenie nazw i kodów usług stosowanych przez płatnika.

Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk „Zapisz” aby zapisać dane w bazie danych.

UWAGA!

Jako że system w formularzu definiowania synonimów wyświetla pozycje ze wszystkich cenników płatnika, w związku z tym definiowanie synonimów jest możliwe dopiero po zdefiniowaniu cenników.