Zmiana hasła zalogowanego użytkownika

Zmiana hasła

Korzystając z funkcjonalności „Zmiana hasła” w menu aplikacji „Konto” zalogowany użytkownik ma możliwość zmiany własnego aktualnie używanego hasła dostępu do aplikacji. Aby zmienić hasło należy w formularzu wprowadzić swoje aktualne hasło oraz dwukrotnie powtórzyć nowe hasło.

Nowe hasło musi spełniać następujące wymogi polityki bezpieczeństwa:

  • musi składać się co najmniej z 8 znaków
  • musi zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne
  • musi różnić się od ostatnio używanego hasła co najmniej trzema znakami
  • musi różnić się od każdego z trzech ostatnio używanych haseł co najmniej jednym znakiem

Po wypełnieniu formularza i naciśnięciu przycisku „Zmień hasło” system weryfikuje poprawność wprowadzonych w formularzu danych. Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, wówczas hasło zostaje zmienione i wyświetlana jest informacja o pomyślnej zmianie hasła. Jeśli natomiast weryfikacja nie powiedzie się, wówczas zostanie wyświetlony komunikat błędu informujący o nieprawidłowym wypełnieniu formularza (ze wskazaniem rodzaju nieprawidłowości). W tej sytuacji należy wypełnić formularz ponownie zgodnie z informacją zawartą w komunikacie i ponowić próbę zmiany hasła.

Po zmianie hasło będzie ważne przez 30 dni.