Księga przyjęć

Księga przyjęć

Funkcjonalność „Księga przyjęć” w menu „Rejestracja” pozwala na przeglądanie i drukowanie ksiąg przyjęć z poszczególnych poradni zakładu opieki zdrowotnej. Księgi przyjęć tworzone są automatycznie, każdej nocy (obejmując dane z dnia poprzedniego). Istnieje możliwość takiego skonfigurowania systemu jHIS aby księgi przyjęć generowały się z opóźnieniem (np. trzydniowym).

Po wybraniu funkcjonalności „Księga przyjęć” wyświetla się wyszukiwarka ksiąg przyjęć, w której należy obowiązkowo wskazać datę księgi a opcjonalnie można określić kryteria wyszukiwanej poradni (możliwe jest wyszukiwanie po fragmencie nazwy i adresu poradni oraz po fragmencie nazwy i adresu przychodni w której poradnia się znajduje, wielkość liter przy wyszukiwaniu nie ma znaczenia). Po określeniu kryteriów i naciśnięciu przycisku „Szukaj” wyświetlana jest lista poradni dla których za wskazany dzień utworzona została księga przyjęć.

Przy każdej poradni wyświetlane są przyciski „Wyświetl”, „Wyświetl (NFZ)”, „Wyświetl (komercja)” po naciśnięciu których otwierana jest księga przyjęć w formie dokumentu PDF z możliwością wydrukowania, przy czym pierwszy przycisk otwiera księgę ze wszystkimi wizytami, drugi z samymi wizytami NFZ-owymi, trzeci z samymi wizytami komercyjnymi. Księga przyjęć zawiera następujące informacje:

 • termin zgłoszenia pacjenta
 • imię i nazwisko pacjenta
 • numer PESEL pacjenta
 • seria i numer dokumentu tożsamości pacjenta
 • adres zamieszkania pacjenta
 • imię nazwisko udzielającego świadczenia
 • tytuł zawodowy udzielającego świadczenia
 • specjalizacje udzielającego świadczenia
 • numer prawa wykonywania zawodu udzielającego świadczenia
 • rodzaj udzielonego świadczenia (typ wizyty)
 • imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu